Administrative Law
Sports Law
Tax Law
Real estate and building law
Private International Law
Commercial Law
Procedural Law
Foundations and Associations
Accounts Management
Intellectual property, Image rights, E-Commerce and Data Protection

 

 

Specialties

Civil LawOperacions immobiliàries.

Contractació
.

Successions, donacions i planificació.

Herències, testaments, ab intestats , legítimes.

Incapacitacions.

Arrendaments.

Declaracions d'obra nova i divisió de la propietat horitzontal.

Nacionalitat i residència.